Vi anvender cookies til brugeranalyser for at give dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside.

Klik og læs mere om cookies og privatpolitikken her

Det er forstået

Behandlingsformer og metoder

Klinikken kan udføre forskellige opgaver:

  • Individuel samtalebehandling af kortere og længere varighed for børn, unge og voksne. Læs mere om samtalebehandling herunder.
  • Terapi i grupper (læs mere herunder).
  • Psykologisk udredning og undersøgelser.


Samtaleterapi

Min primære arbejdsmetode er samtalen. Udgangspunktet er den problematik, som den enkelte kommer med og som vedkommende ønsker hjælp til. Behandlingsfilosofien bag dette er, at for at man kan opleve relevant hjælp, er det nødvendigt at man bliver mødt der, hvor man er. Det er også nødvendigt for at få skabt et godt grundlag for det samarbejde, psykologbehandling bygger på.

Derudover kan der inddrages andre metoder i behandling afstemt efter hvilke problemstillinger, der er tale om. Det kan være metoder, der tager udgangspunkt i følelser (emotioner) eller i tanker (kognitiv behandling) eller det kan være med et udgangspunkt i kommunikativ mentalisering (forståelse af sig selv og andre, dvs. at kunne se sig selv udefra og andre indefra) eller det kan være med et eksistentielt udgangspunkt om at skabe mening i en oplevelse af kaos.

Overordnet anser jeg kontakten mellem psykolog og klient for afgørende for et frugtbart samarbejde og dermed også for udbyttet af behandlingen.

Den første samtale vil altid være en orienterende samtale af afklarende karakter med henblik på at indkredse problemstillingen og formålet med et behandlingsforløb. Fokus vil være på problemets opståen og omfang samt oplysninger om opvækst og personlig historie. Det sidste kan være med til at bibringe en forståelse af problemerne.

På baggrund af en eller flere indledende samtaler indgås en fælles aftale om et samtaleforløb.

Individuel psykoterapi

Psykoterapi er behandling gennem samtale. Terapien bygger på psykologiske teorier om personlighedsudvikling, tilknytningsteorier, psykodynamiske og neuroaffektive teorier samt mentaliseringsbaserede teorier. Der vil være et særligt fokus på relationen mellem mennesker, på klientens forståelse og opfattelse af sig selv og andre, og der vil blive arbejdet med en følelsesmæssig og kognitiv forståelse af problemerne.

Der indledes med en eller flere samtaler, hvor dels vanskelighederne indkredses, dels man bliver enige om det specifikke formål med og omfanget af behandlingsforløbet.

Formålet med individuel psykoterapi er at støtte den enkelte til større indsigt og forståelse af egne oplevelser og reaktioner samt forståelse af andres reaktioner, så der kan ske ændringer af negative og uhensigtsmæssige tanke-og handlemønstre, for der igennem at opnå mere tilfredsstillende livsudfoldelse og en mere balanceret måde at tackle fremtidige belastninger på.

Behandlingen kan være af kortere eller længere varighed alt efter om problemstillingen er tydelig afgrænset eller om der er tale om dybereliggende personlighedsmæssige problemer.

Psykoterapi af kortere varighed
Et kortere forløb vil anvendes i forbindelse med mere afgrænsede og tydeligt fokuserede problemstillinger som f.eks. i forbindelse med krisereaktioner på forandringer i den enkeltes livssituation.

Det kan være i forbindelse med tab af arbejde, nærtstående, alvorlig sygdom, skilsmisse, eller når man selv ønsker forandringer, som den enkelte har svært ved at gennemføre.

Det kan også være i forbindelse med, at den enkelte oplever forskellige belastende symptomer, som kommer til udtryk gennem angst, stress, søvnbesvær, depression eller selvværdsproblemer uden at man umiddelbart kan finde nogen grund til det.

Gennem samtalerne vil vi arbejde på at opnå en forståelse af symptomerne, og undersøge forskellige muligheder for hvordan vanskelighederne fremover kan håndteres.

Psykoterapi af længere varighed
Et længerevarende terapiforløb vil være nødvendigt, når der er tale om dybereliggende problemer, der omhandler gennemgribende forhold, der har præget en større del af tilværelsen. Når konflikter og problemer er blevet til fastlåste mønstre, der har varet en stor del af livet, tager det også tid at løsne op og skabe den nødvendige tryghed for at kunne ændre på disse mønstre.

Gruppeterapi

I den gruppeterapeutiske behandling skal man være indstillet på en behandling over længere tid dvs. et par år. Den foregår samme tid og sted hver uger af ca. 1½ times varighed, og der kan være en eller to terapeuter. Deltagerne i gruppen har tavshedspligt.

Inden gruppebehandling kan iværksættes, skal man være indstillet en til to samtaler, hvor problemstilling og hensigten med behandlingen afdækkes.

Metoden er en fri og åben dialog mellem deltagerne, der er ingen dagsorden. Indholdet bestemmes af det, den enkelte bringer med sig og af samspillet i gruppen.

Psykologen har det overordnede ansvar for at skabe en tydelig ramme for arbejdet og for at arbejdet forløber, så der kan ske en frugtbar udvikling i gruppen og hos den enkelte deltager, men gruppedeltagernes deltagelse har stor betydning for udviklingen. Den kan være befriende for den enkelte at møde andre med samme problemstilling ligesom det kan være forløsende at blive mødt med forståelse og anerkendelse fra andre, når man berette om oplevelser, der piner og belaster.

Gruppeterapien giver desuden mulighed for at arbejde med relationen til andre mennesker gennem dynamikken i gruppen.

 

Copyright © 2021 psykologstedet
v. cand. pæd. psych. aut., Ellis Bech Christiansen

Sundhedshuset, Mads Clausens Vej 13, 6430 Nordborg.
Tel.: 61609003, mail: ellis@psykologstedet.dk